Házirend

Mely a Lackner Kristóf Általános Iskola
tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza
a magasabb jogszabályok előírásai alapján.
A házirend célja és feladata
1.A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
2.A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. Az iskola házirendje állapítja meg a törvényben, továbbá a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait.
A Lackner Kristóf Általános Iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása.
Az iskolai házirendet az iskolai diákönkormányzat 2013. év márciushó 16. napján tartott ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett.
Kelt: Sopron, 2013.március 16.
____________________________
iskolai diákönkormányzat vezetője
Az iskolai házirendet a szülői munkaközösség 2013. év március 21. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.
Kelt: Sopron, 2013. év március 21. nap
____________________________
szülői munkaközösség vezetője
Az iskolai házirendet az iskola nevelőtestülete 2013. március 27. napján tartott ülésén elfogadta.
Kelt: Sopron, 2013. március hó 27. nap
____________________________
igazgató
A házirend hatálya
1.A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.
2.A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyben az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.
3.A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.
A házirend nyilvánossága
1.A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.
2.A házirend egy-egy példánya megtekinthető
az iskola portáján;
az iskola irattárában;
az iskola könyvtárában;
az iskola igazgatójánál;
az iskola igazgatóhelyetteseinél;
az osztályfőnököknél;
a diákönkormányzatot segítő nevelőnél;
az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőjénél.
3.A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.
4.Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell:
a tanulókat osztályfőnöki órán;
a szülőket szülői értekezleten.
5.A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:
A tanulókkal osztályfőnöki órán;
a szülőkkel szülői értekezleten.
6.A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban.
A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok
1.A tanuló kötelessége, hogy:
óvja saját és társai testi épségét, egészségét;
elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát, védő ismereteket;
betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;
azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat, veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel;
azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota lehetővé teszi -, ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült;
megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában;
rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat.
2.A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok:
a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat;
a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – sportfelszerelést (pl.: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő) kell viselniük;
a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót, pirszinget.
3.A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és iskolai védődő biztosítja. Az iskolaorvos az iskolában tanévenként meghatározott napokon és időpontban rendel.
4.az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
fogászat évente egy alkalommal;
belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal; (1.; 3.; 5.; 7.; osztályok; 6 – 8. osztály külön)
szemészet: évente egy alkalommal, (1.; 3.; 5.; 7. osztályok)
a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal;
valamint a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata (5. osztály – színlátás; 7. osztály – hallásvizsgálat)
5.Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két – három alkalommal. Az iskola igénye szerint azonnal.
6.Az iskola épületében és az épület 5m-es körzetében tilos a dohányzás!
A tanulók közösségei
A tanulói jogviszony az iskolába való beiratkozás napjával kezdődik.
Az osztályközösség
1.Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógusvezető – az osztályfőnök áll.
2.Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg:
osztálytitkár;
két fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.
A diákkörök
 Az iskola, tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a házirendben meghatározottak szerint – diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti.
1.Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport, stb. A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak – a nevelőtestület véleménye meghallgatásával – saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban.
2.A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt.
3.A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezeti.
4.Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelentenie, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését.
5.A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységébe a tanév végéig részt kell venniük.
6.A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választanak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.
Az iskolai diákönkormányzat
 A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra.
1.Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből, valamint a diákkörök képviselőiből álló diák-önkormányzativezetőség irányítja.
2.Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
d) a házirend elfogadása előtt.
Az iskolai diákközgyűlés
1.Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni.
2.A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév májusában az iskola igazgatója a felelős.
3.Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.
4.A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.
A tanulók és a szülők tájékoztatása
1.A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról
az iskola igazgatója:
•az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább kéthavonta
•a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal
•az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja.
az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.
2.A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban tájékoztatják.
3.A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel vagy a szülői szervezettel.
4.A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
az iskola igazgatója:
•a szülői szervezet munkaközösségi választmányi ülésén minden félév elején
az osztályfőnökök:
•az osztályok szülői értekezletén tájékoztatják.
5.A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:
szóban:
•a nevelők a fogadó óráikon
•szülői értekezleteken
•nyílt tanítási napokon
•szükséges tanulói értékelésre meghívott beszélgetéseken
írásban:
•a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), valamint az első évfolyamon a félévi és tanév végi értékelő lapokon. 2.-8 évfolyamon a félévi értesítő, év végi bizonyítvány.
6.A szülői értekezletek, és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza.
7.A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőivel vagy a szülői szervezettel.
Az iskola működési rendje
1.Az iskolába a tanulóknak 7.50-re kell beérniük. Ezután a bejárati ajtót bezárják.
Gyülekezés : az osztálytermekben.
Kabátot, sapkát, esernyőt, váltócipőt az osztálynak kijelölt szekrénybe kell elhelyezni. Az összekötő folyosón nem tároljuk ezeket!
A későn érkező tanulókat (7.50 után) az ügyeletesek felírják, az 1. nagyszünetben az igazgatói szoba elé kell jönniük.
     Aki az első óra megkezdése után 5 perccel érkezik meg, elkésőnek számít. A késéseket összegezni kell, 45percnyi késés egy igazolt vagy igazolatlan tanórai hiányzásnak számít.  A késést igazolni kell, a mulasztás szabályai szerint. A késő tanuló nem zárható ki a tanóráról. Az igazolatlan késés fegyelmező intézkedést von maga után. Három igazolatlan késés osztályfőnöki figyelmeztetést von maga után. Öt késés után szülő felszólítása levélben.
2.Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7-től 16 óráig vannak nyitva.
3.Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola 7 órától a tanulás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. Tanulók felügyelet nélkül az iskolában nem tartózkodhatnak!
4.Az iskolában a tanítási órák és óraközi szünetek rendje a következő:
Csengetési rend:
Tanítási órákSzünetek
1. óra8.00  –    8.45        8.45  –    8.55
2. óra8.55  –    9.40        9.40  –    9.55
3. óra9.55  –  10.40      10.40  –  10.55
4. óra10.55  –  11.40      11.40  –  11.50
5. óra11.50  –  12.35      12.35  –  12.45
6. óra12.45  –  13.30
A szünetek rendje:
A tanítás megkezdéséig (8.00 óra) a tanulónak a tanteremben kell tartózkodnia.
1. szünet:A tanteremben vagy osztálytermének folyosórészén tartózkodjon a tanuló.
2. szünet:Tízórai az osztályteremben.
3. szünet:Jó idő esetén, az udvaron, rossz idő esetén, az osztálytermének folyosó részén vagy a teremben tartózkodjon.
4 – 5. szünet:Az osztálytermének folyosórészén vagy a tanteremben tartózkodjon.
A szünetek rendjére a mindenkori ügyeletes tanárok és a tanulói ügyeletesek vigyáznak.
Ha másik teremben lesz óra becsengetés előtt 1-2peccel kell a tanulónak másik terembe átvonulni, a táskáját magával kell vinnie.
Az időjárástól függően (száraz idő) a 3. szünetben az udvaron tartózkodunk. Az 1 – 4. évfolyam részére tanítói kísérettel, az 5 – 8. évfolyam részére tanári felügyelettel.
A 3. szünetben a felső tagozatnál az „A” folyosó ügyeletese az udvarra megy, a „b” folyosó ügyeletese marad a helyén.
Tanítási órák után minden osztály rendben hagyja el a tantermét (székek felrakva, padok kitisztítva), ezt a hetesek ellenőrizzék.
5.A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.
6.Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése a gazdasági irodában (I. emelet 22. terem) történik 8.00 óra és 16.00 óra között.
7.Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók, és a nevelők tudomására hozza.
8.A tanítási időn kívül a tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat.
9.Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kapnak.
10.Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi.
11.A tanulók a tanítás után csendben vonuljanak a kapuig, ne csoportosuljanak az aulában és az iskola előtt, mert ezzel zavarják az iskolában folyó további munkát!
A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében
1.Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek:
az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.
2.Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon.
3.Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:
osztályonként két – két hetes,
folyosói (udvari) tanulói ügyeletesek,
tantárgyi felelősök.
4.A hetesek megbízatása egy – egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A hetesek feladatai:
gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta, táblafilc stb.,) az órát tartó nevelő utasításai szerint;
a szünetben a termet kiszellőztetik,
a szünetben a tanulókat a folyosóra vagy az udvarra kiküldik;
az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére,
ha az órát tartó nevelő a becsengetés után 5 perccel nem érkezik meg a tanterembe, értesítsék az igazgatóságot;
az óra végén a táblát letörlik és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát;
amennyiben rongálást vagy egyéb szabálytalanságot, rendellenességet észlelnek, azt haladéktalanul jelentsék az osztályfőnöknek vagy az igazgatónak, illetve helyetteseinek.
5.A hetedik és a nyolcadik évfolyamos tanulók – külön beosztás szerint – 7.30 és 8.00 óra között, valamint az óraközi szünetekben a folyosón, az udvaron, tanulói ügyeletet látnak el. A tanulói ügyeleteseket a megbízott nevelő osztja be. A tanulói ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját, felügyelnek az udvar, a folyosók és a mosdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók magatartására.
6.Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az órákhoz szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tárgyi felelős lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős, stb.
7.Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskolai vagy a diák-önkormányzati munkaterv tartalmazza.
8.Idegennyelv tantárgynál a tanuló választhat a német és az angol nyelv tanulása között.
9.
Az iskolai vizsgaszabályzata az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
•osztályozó vizsgákra,
•különbözeti vizsgákra,
•javítóvizsgákra
vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
•aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
•akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
•akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira
•akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét, írja elő.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.
10.Az iskolai ünnepélyeken az öltözet fehér ing, blúz, sötét szoknya, illetve nadrág (tanévnyitó, tanévzáró, október 23. március 15.).
A tanulók mulasztásának igazolása
1.A tanuló hiányzását a tanítási órákról igazolni kell.
2.A szülő egy tanév folyamán gyermekének összesen három nap hiányzását igazolhatja, egy alkalommal három napot, vagy három alkalommal 1-1 napot. Ez alól mentesítést – indokolt esetben – az iskola igazgatója adhat.
3.A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek.
4.A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon belül igazolhatja mulasztását. Az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni.
5.A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását.
6.Az igazolatlan mulasztások kezelése.
1 óra igazolatlan mulasztás esetén tájékoztatjuk a szülőt;
1 óra ismételt igazolatlan mulasztás esetén vagy 10 óra igazolatlan mulasztás esetén tájékoztatjuk a szülőt, a Gyermekjóléti Szolgálatot és Sopron Megyei Jogú Város jegyzőjét;
30 óra igazolatlan mulasztás esetén ismételten tájékoztatjuk a szülőt és a Gyermekjóléti Szolgálatot ,együttműködés a Gyermekjóléti Szolgálattal.
50 óra igazolatlan mulasztás esetén tájékoztatjuk a szülőt, és Sopron Megyei Jogú Város jegyzőjét.
                                     Tanórán kívüli foglalkozások
1Az iskola a tanuló számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi:
Napközi otthon, tanulószoba. A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, – ha a szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az első – negyedik évfolyamon napközi otthon, az ötödik – nyolcadik évfolyamon tanulószoba működik. A tanítási szünetben, a munkanapokon – igény esetén – összevont napközis csoport működik, ha azt olyan tanulók szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem megoldott.
Diákétkeztetés. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásokra felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény szerint – az iskola ebédet (menzát) biztosít. Az iskola fenntartója által megállapított étkezési térítési díjat az iskola pénztárába kell befizetni minden hónapban előre, legkésőbb az adott hónap tizedik napjáig. A tanév első hetére az iskolában csak annak a tanulónak tudunk étkezést biztosítani, aki a májusi felmérés alapján ezt igényelte. Az iskola a hiányzó tanuló étkezési díját a szülőnek csak akkor tudja visszatéríteni, ha a szülő vagy a tanuló az étkezést előző nap 9 óráig lemondja.
Akinek új ebédjegyre van szüksége (elveszett, otthon felejtette), aznapra csak háromnegyed kettőtől kérhet a gazdasági irodában, utána ebédelhet.
Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.
Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.
Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az iskola igazgatójának megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.
Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti, stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.
Kirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Erdei iskola. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik az iskola falain kívül szervezett erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. A tanulók részvétele az erdei iskolai foglalkozásokon önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kultúrát eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények, stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti.
Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit, elektronikus eszközeit (pl.: sportlétesítmények, számítógépek, stb.) a tanulók – a tanári vagy szülői felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. A tantermekben lévő számítógépeket óraközi szünetekben is csak felügyelet mellett használhatják a tanulók. Az iskolai Internet tanórán kívül is csak tanulási célokra vehető igénybe. Szándékos rongálás esetén a tanulónak kártérítést kell fizetnie.
Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes.
A tanórán kívüli foglalkozások rendje
1.  A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 13.00 óra és 16.00               óra  között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket értesíteni kell.
2A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól.
3A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.
4A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásokról kizárható.
5. A tanuló a tanórán kívüli foglalkozásra a foglalkozás megkezdése előtt 5-10 perccel előbb érkezzen!
6 Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon, a könyvtár ajtaján kifüggesztett időpontokban (délelőtt és délután) de legkésőbb 15.00 óráig tart nyitva. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és az iskola dolgozói vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól.
Nem megfelelő magaviselete miatt a tanuló kizárható a nem kötelező iskolai programokból.
A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok
1A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik.
2A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. A szülőnek a napközibe való felvétel iránti kérelmét írásban kell benyújtani. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését.
3A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló tanulószobai felvétele a tanév közben is lehetséges.
4Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz.
5Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a közoktatási törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók,
akiknek mindkét szülője dolgozik,
akik állami gondozottak,
akik nehéz szociális körülmények között élnek.
6A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16.00 óráig tartanak.
7A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a tanulószobára járó tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődik és délután 15.00 óráig tart.
8A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. Igazolatlan hiányzásnál a tanulószoba vezetője értesíti a szülőt.
9A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat.
10Különórákra 5 – 10 perccel korábban mehetnek el a napközis- és tanulószobai foglalkozásokról.
A tanulók jutalmazásának formái
Tanulóinkat csoportosan (osztály, szakkör, csapat, napközis csoport), illetve egyénileg jutalmazzuk.
A dicséretek a szorgalom jegybe számítanak.
Szaktanári dicséret jár a tanulónak
kiemelkedő és folyamatos szaktárgyi teljesítményért
szakköri munkáért, szertár rendezéséért, pályázaton való részvételért.
Iskolai verseny 2-3. helyezéséért
            (3 után igazgatói dicséret)
Osztályfőnöki dicséret jár a tanulónak
a kapott vagy vállalt feladat színvonalas teljesítéséért (pl. osztályban műsorszervezés, szereplés, ajándékkészítés, stb.)
a közösségért önként vállalt hosszú távú feladat becsületes elvégzéséért (pl. ügyelet, diák-önkormányzati vezetői munka,)
félévenként a tartósan példás viselkedésért
a városi tanulmányi-, kulturális-, sport- és egyéb rendezvényeken való részvételért
az osztályközösség érdekében végzett munkáért
ügyeleti munkáért
fegyelmi füzetben összegyűlt öt dicséretért (apróbb feladatok elvégzéséért)
gyűjtőmunkáért (papír, gesztenye)
(3után igazgatói dicséret)
Igazgatói dicséret jár a tanulónak:
megyei színtű versenyen való részvételért (kulturális, tanulmányi, sport, egyéb)
a tanuló kötelességén túlmenő, osztálya, iskolája hírnevét növelő teljesítményéért
iskolai színtű műsorokon, ünnepélyeken nyújtott színvonalas szereplésért
kiemelkedő gyűjtőmunkáért (papír, gesztenye, stb.).
Tantestületi dicséret jár a tanulónak
országos versenyen való részvételért
huzamosabb ideig tartó példamutató kötelességteljesítésért, kiváló tanulmányi eredményért és segítőkészségért.
Javasolhatja: szaktanár, osztályfőnök
Napközi vezetői dicséret jár a napközis tanulónak
Napköziben végzett kitartó jó munkáért
Közösségi tevékenységért
Példamutató magatartásért
„Oklevél” elismerést kap az a tanuló, aki
a tanévben kimagasló tanulmányi eredményt ért el. Ezt a bizonyítvánnyal együtt az osztályfőnök adja át.
„Díszoklevél”elismerést kap az a tanuló, aki
1 – 8. osztályig év végén kitűnő eredményt ért el.
„Az év tanulója” címet kap az a 7-8. osztályos tanuló, aki:
a tanév során kitűnő tanulmányi eredményt ért el, vagy a megyei (1 -6. hely), vagy országos tanulmányi versenyeken eredményesen szerepel.
„Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetést kaphat az osztályfőnök, illetve a szaktanár javaslatára, a nevelőtestület döntése alapján az a tanuló, aki
a tanév folyamán kiváló tanulmányi és sporteredményeket ért el megyei vagy országos szinten, illetve ilyen szintű eredményt elért csapat meghatározó tagja.
A „Díszoklevél”, „Az év sportolója” és a „Jó tanuló, jó sportoló” a „Tantestületi dicséret”kitüntetésekről a nevelőtestület az év végi osztályozó értekezleten dönt.
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
Ezen felüli jutalmazás:
Lackner-díj: az Erkel alapítvány kuratóriuma ítéli oda a nyolc év tanulmányi munkája alapján.
 Az tanulók elmarasztalásának formái
Osztályfőnöki figyelmeztetés
a fegyelmi füzetbe történő öt beírás után
tanítási időben az iskolából való engedély nélküli eltávozásért
iskolai ünnepélyen tanúsított rendetlen viselkedésért
társai testi épségét veszélyeztető magatartásáért, amely nem okozott sérülést vagy balesetet
durva, trágár beszédért
az ellenőrző ötszöri hiányzásáért
a házirend pontjainak megszegéséért
a vállalt feladatok nem teljesítéséért (pl. ügyelet)
az ellenőrző elvesztéséért (mérlegelve az elvesztés körülményeit)
igazolatlan mulasztásért
telefon, MP3 órai használatáért
Osztályfőnöki intő
két osztályfőnöki figyelmeztetés után
szándékos rongálásért
lopásért
cigarettázásért
iskolában, kiránduláson, kulturális intézményben tanúsított illetlen viselkedésért
sérülést okozó vétségért
iskolai ünnepélyen való kirívóan rendetlen viselkedésért
a házirend tilalmainak megszegéséért
az iskola hírnevének bármilyen módon történő csorbításáért
igazolatlan mulasztásért (ha felszólítás ment a szülőnek)
nevelőkkel vagy iskolai dolgozókkal szemben tanúsított tiszteletlen magatartásért.
Igazgatói figyelmeztetés
ellenőrzőbe történt jegyhamisításért (mérlegelve a tanuló életkorát)
igazolatlan mulasztásért (jegyzői feljelentés)
2 osztályfőnöki intő utáni fokozat
Igazgatói intő
súlyos lopásért
rendőrségi ügyért
egymással szemben meg nem engedhető magatartásért
társainak okozott testi sértésért
2  igazgatói figyelmeztetés utáni fokozat
Tantestületi intés  halmozódó problémák miatt
Tantestületi megrovás halmozódó problémák miatt
Fegyelmi tárgyalás a fegyelmező intézkedést az osztályfőnök és az igazgató kezdeményezheti. A törvényben leírtak szerinti eljárás.
Az ellenőrző ötszöri hiányáért levélben értesítjük a szülőt.
Fokozat kihagyható, ha tanuló súlyosan vét a házirend ellen.
Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába
1A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszereléseken túl más dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik, vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik.
2Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát, stb.) valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével –rendkívül szükséges esetben – hozhatnak. Ezekért, a tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal. Az iskolába érkezés után a mobiltelefont, zenei lejátszókat, egyéb elektromos szórakoztató eszközöket ki kell kapcsolni, a mobiltelefon szünetben is csak nagyon indokolt esetben, tanári engedéllyel használható.
3A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő írásbeli engedélyével járhatnak. Az engedélyt az osztályfőnöknek be kell mutatni és a naplóba be kell jegyezni. A kerékpárt az iskola területén csak a kijelölt helyen lehet tartani. Kerékpárt, rollert, görkorcsolyát, gördeszkát az iskola épületébe nem lehet behozni balesetveszély miatt, továbbá tároló helyiség hiányában ezekért a tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége
A szülői szervezetnek (közösségnek) jogainak gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy évfolyamra járó tanulókat érinti.
A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek.
Jogok és kötelességek
Az iskola minden tanulójának joga, hogy:
  képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve továbbtanuljon,
részére az iskola egész pedagógiai programjába és tevékenységében a nevelés-oktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék,
•igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanulmányi és egyéb kedvezményeket (korrepetálás, könyvtár, kedvezményes étkezés),
•napközi otthoni ellátásban és rendszeres egészségügyi szűrésben részesüljön,
• személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák,
 személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakozásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását.
•tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén,
• érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön,
• vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit és vallásoktatásban részesüljön,
•részt vegyen tanulmányi versenyeken,
• legfeljebb napi 2 témazáró dolgozatot írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet a tanár az összefoglaló órán előre jelez,
•kiértékelt írásbeli munkáját egy héten belül kézhez kapja,
• szervezze az osztály vagy iskola közösségi életét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a tantestület, az iskolavezetés segítségét kérheti,
•véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon,
•képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
• választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén,
• kezdeményezze diákszerveződések létrehozását és ezek munkájában résztvegyen,
• jutalmat és elismerést kapjon,
•egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke, az iskolavezetés, a gyermek és ifjúságvédelmi felelős, az iskolaorvos illetve a  védőnő segítségét,
•a nevelési-oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
•állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban – különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért,
•fennmaradó szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokra járhat (kulturális, tömegsport, sportverseny)
•oktatási jogok biztosításához forduljon.
Tanulói jogok gyakorlása:
•Sérelem esetén az iskola tanulója – törvényes képviselője – a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot.
•Az iskolai közösségek életüket érintő bármely kérdésben a Diákönkormányzaton (DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat.
•A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámának 50%-át érintő kérdésekben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.
•Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a Diákönkormányzat véleményét.
•A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít.
A tanuló kötelességei, hogy:
      Betartsa az iskolai Házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit,
•tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse,
•becsengetés után a helyén ülve, csendben várja a tanárt, ha kell órakezdő feladatot írjon.
•ellenőrzőjét minden tanítási napra hozza magával, írassa be érdemjegyeit (naprakészen)
•biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem,
•a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl.: tornaruha) hozza magával, a tanórára becsengetéskor készítse elő,
•segítse iskolánk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését,
•az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel (kerülve a megbotránkoztató, szélsőséges öltözködési és smink divatot), a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg,
•az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő ruhában jelenjen meg és fegyelmezetten viselkedjen.
• részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon .
• eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségének,
•életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett – a házirendben meghatározottak szerint – közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában
• megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához, tartozó területek használati rendjét, az iskola, szabályzatainak előírásait.
• óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola, kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt,
• megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit,
Tilalmak:
Tilos:
•tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték
•az iskolában fegyvernek minősülő tárgyat, ill. szúró-,tüzet okozó eszközt a tanulónak magánál tartania,
•a dohányzás, a kábító hatású szerek használata és az alkoholfogyasztás,
A házirend elfogadásának és módosításának szabályai
1A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók, és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el.
2A házirend tervezetét megvitatják a negyedik – nyolcadik évfolyamos osztályok és véleményüket küldötteik útján eljuttatják az iskolai önkormányzat vezetőségéhez. A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola igazgatóját.
3A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket eljuttatják az iskola igazgatójához.
4A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői szervezet (közösség) véleményét.
5Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők véleményének figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója beszerzi a diákönkormányzat, valamint a szülői szervezet véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban.
6A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten.
7Az érvényben lévő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, az iskolaszék, a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői szervezet (közösség) iskolai vezetősége.
8A házirend módosítását az első – hatodik pontban leírt módon kell végrehajtani.
A házirend módosítására a tanév első féléve után (februárban) van lehetőség.

Vélemény, hozzászólás?