Mit kell tudni a beiratkozásról?

Kedves Leendő Elsős Szülők!

Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy óvodás gyermekük hamarosan iskolás lesz.
Nem kis feladat, de nagy felelősség kiválasztani azt az iskolát, megtalálni a tanító nénit, aki biztonságot ad a mindennapokban, gazdagítja gyermekük személyiségét és megtanítja őket a tanulás és a munka szeretetére, a rendszerességre, a kooperatív gondolkodásmódra, a felmerülő problémák és konfliktusok kulturált kezelésére, egymás kölcsönös segítésére.

FONTOS TUDNIVALÓK

Mikor válik tankötelessé gyermeke?
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, illetve legkésőbb az azt követő évben (hetedik életévben) tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően (nyolcadik életév) válik tankötelessé.

Mikor kell beiratkozni az iskolába?
A 2017. évi beiratkozás időpontja még nem ismert, az óvodákban és az iskolákban később tájékozódhatnak a beiratkozás időpontjáról.

Melyik iskolába kell beiratkozni?
A gyermeket beíratni a lakóhely szerint illetékes vagy a választott iskolába lehet. Az általános iskola köteles felvenni a tanulót, ha a körzetében található a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye. Az iskolák felvételi körzetét a kormányhivatalok határozzák meg. A kormányhivatal február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt körzetekről. Iskolánk körzete itt megtekinthető.

Mit vigyek magammal a beíratáskor?
1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyv, útlevél vagy személyi igazolvány) továbbá lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát), illetve
– állandó bejelentett lakcím hiányában: tartózkodási hely igazolását.
2. Igazolás az óvodából: óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi
3. Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók)

Ki dönti el, melyik osztályba kerül a gyermekem?
Beiratkozáskor a legtöbb iskolában megkérdezik, hogy melyik osztályba szeretné beíratni gyermekét.
Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról azonban – az alsó tagozatos munkaközösség véleményének kikérésével – minden esetben az igazgató dönt. Természetesen, ha van rá lehetőség, a szülők kérését minden iskolavezető igyekszik figyelembe venni.

Hogyan értesülök az igazgató döntéséről?
Az iskola igazgatója levélben értesíti a szülőt a felvételi kérelem elbírálásáról a döntést megalapozó indokolással és a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással együtt.

Mi történik, ha elmulasztom a beiratkozást?
A körzeti iskola igazgatója a kormányhivataltól kapott jegyzék alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be.